لیست دوره های حضوری و مجازی


برای ثبت نام و شرکت در دوره، نیاز به ثبت نام در سامانه آموزشی دارید
پس از ورود به سامانه آموزشی،از منوی کاربری گزینه "ثبت نام در دوره ها" را انتخاب نمایید
برای ثبت نام یا ورود به سامانه آموزشی کلیک کنید

ویژه نوع دوره نام دوره تاریخ شروع تعداد هفته شهریه(ریال)
پیش دبستان2 کلاس حضوری-میرداماد پیش دبستان - کلاس پاییز 1402 1402/08/01 24 290000000
روز و ساعت تشکیل ظرفیت باقی مانده
مختلط - یکشنبه-دوشنبه-سه شنبه - 15 الی 18 30
ویژه نوع دوره نام دوره تاریخ شروع تعداد هفته شهریه(ریال)
اول ابتدایی کلاس حضوری-میرداماد پایه اول - کلاس پاییز 1402 - المپیاد ریاضی کانگورو 1402/08/04 10 19000000
روز و ساعت تشکیل ظرفیت باقی مانده
مختلط - پنج شنبه - 11 الی 11:45 30
ویژه نوع دوره نام دوره تاریخ شروع تعداد هفته شهریه(ریال)
اول ابتدایی کلاس حضوری-میرداماد پایه اول - کلاس پاییز 1402 - روبیک 1402/08/04 10 11000000
روز و ساعت تشکیل ظرفیت باقی مانده
مختلط - پنج شنبه - 10 الی 10:45 30
ویژه نوع دوره نام دوره تاریخ شروع تعداد هفته شهریه(ریال)
اول ابتدایی کلاس حضوری-میرداماد پایه اول - کلاس پاییز 1402 - لگو 1402/08/04 10 11000000
روز و ساعت تشکیل ظرفیت باقی مانده
مختلط - پنج شنبه - 12 الی 12:45 30
ویژه نوع دوره نام دوره تاریخ شروع تعداد هفته شهریه(ریال)
اول ابتدایی کلاس حضوری-میرداماد پایه اول - کلاس پاییز 1402 - هوش امپراتور 1402/08/04 10 11000000
روز و ساعت تشکیل ظرفیت باقی مانده
مختلط - پنج شنبه - 13 الی 13:45 30
ویژه نوع دوره نام دوره تاریخ شروع تعداد هفته شهریه(ریال)
دوم ابتدایی کلاس حضوری-میرداماد پایه دوم - کلاس پاییز 1402 - المپیاد ریاضی ساسمو 1402/08/04 20 59000000
روز و ساعت تشکیل ظرفیت باقی مانده
مختلط - پنج شنبه - 9 الی 9:45 30
ویژه نوع دوره نام دوره تاریخ شروع تعداد هفته شهریه(ریال)
دوم ابتدایی کلاس حضوری-میرداماد پایه دوم - کلاس پاییز 1402 - المپیاد ریاضی کانگورو 1402/08/04 10 19000000
روز و ساعت تشکیل ظرفیت باقی مانده
مختلط - پنج شنبه - 10 الی 10:45 30
ویژه نوع دوره نام دوره تاریخ شروع تعداد هفته شهریه(ریال)
دوم ابتدایی کلاس حضوری-میرداماد پایه دوم - کلاس پاییز 1402 - روبیک 1402/08/04 10 11000000
روز و ساعت تشکیل ظرفیت باقی مانده
مختلط - پنج شنبه - 11 الی 11:45 30
ویژه نوع دوره نام دوره تاریخ شروع تعداد هفته شهریه(ریال)
دوم ابتدایی کلاس حضوری-میرداماد پایه دوم - کلاس پاییز 1402 - لگو 1402/08/04 10 11000000
روز و ساعت تشکیل ظرفیت باقی مانده
مختلط - پنج شنبه - 13 الی 13:45 30
ویژه نوع دوره نام دوره تاریخ شروع تعداد هفته شهریه(ریال)
دوم ابتدایی کلاس حضوری-میرداماد پایه دوم - کلاس پاییز 1402 - هوش امپراتور 1402/08/04 10 11000000
روز و ساعت تشکیل ظرفیت باقی مانده
مختلط - پنج شنبه - 12 الی 12:45 30
ویژه نوع دوره نام دوره تاریخ شروع تعداد هفته شهریه(ریال)
سوم ابتدایی کلاس حضوری-میرداماد پایه سوم - کلاس پاییز 1402 - المپیاد ریاضی کانگورو 1402/08/04 10 19000000
روز و ساعت تشکیل ظرفیت باقی مانده
مختلط - پنج شنبه - 9 الی 9:45 30
ویژه نوع دوره نام دوره تاریخ شروع تعداد هفته شهریه(ریال)
سوم ابتدایی کلاس حضوری-میرداماد پایه سوم - کلاس پاییز 1402 - روبیک 1402/08/04 10 11000000
روز و ساعت تشکیل ظرفیت باقی مانده
مختلط - پنج شنبه - 12 الی 12:45 30
ویژه نوع دوره نام دوره تاریخ شروع تعداد هفته شهریه(ریال)
سوم ابتدایی کلاس حضوری-میرداماد پایه سوم - کلاس پاییز 1402 - رباتیک 1402/08/04 10 11000000
روز و ساعت تشکیل ظرفیت باقی مانده
مختلط - پنج شنبه - 13 الی 13:45 30
ویژه نوع دوره نام دوره تاریخ شروع تعداد هفته شهریه(ریال)
سوم ابتدایی کلاس حضوری-میرداماد پایه سوم - کلاس پاییز 1402 - هوش امپراتور 1402/08/04 10 11000000
روز و ساعت تشکیل ظرفیت باقی مانده
مختلط - پنج شنبه - 11 الی 11:45 30
ویژه نوع دوره نام دوره تاریخ شروع تعداد هفته شهریه(ریال)
سوم ابتدایی کلاس حضوری-میرداماد پایه سوم - کلاس پاییز 1402 - المپیاد ریاضی ساسمو 1402/08/04 20 59000000
روز و ساعت تشکیل ظرفیت باقی مانده
مختلط - پنج شنبه - 10 الی 10:45 30
ویژه نوع دوره نام دوره تاریخ شروع تعداد هفته شهریه(ریال)
چهارم ابتدایی کلاس حضوری-میرداماد پایه چهارم - کلاس پاییز 1402 - تیزهوشان امپراتور 1402/08/04 24 128000000
روز و ساعت تشکیل ظرفیت باقی مانده
پسران - پنج شنبه - 13 الی 16:50 28
دختران - جمعه - 9:30 الی 13:30 27
ویژه نوع دوره نام دوره تاریخ شروع تعداد هفته شهریه(ریال)
چهارم ابتدایی کلاس حضوری-میرداماد پایه چهارم - کلاس پاییز 1402 - المپیاد ریاضی ساسمو 1402/08/04 20 59000000
روز و ساعت تشکیل ظرفیت باقی مانده
پسران - پنج شنبه - 11:50 الی 12:50 30
دختران - جمعه 8:30 الی 9:20 30
ویژه نوع دوره نام دوره تاریخ شروع تعداد هفته شهریه(ریال)
پنجم ابتدایی کلاس حضوری-میرداماد پایه پنجم - کلاس پاییز 1402 - المپیاد ریاضی ساسمو 1402/08/04 20 59000000
روز و ساعت تشکیل ظرفیت باقی مانده
پسران - پنج شنبه - 13 الی 14 30
دختران - جمعه 9:30 الی 10:30 30
ویژه نوع دوره نام دوره تاریخ شروع تعداد هفته شهریه(ریال)
پنجم ابتدایی کلاس حضوری-میرداماد پایه پنجم - کلاس پاییز 1402 - تیزهوشان امپراتور 1402/08/04 24 128000000
روز و ساعت تشکیل ظرفیت باقی مانده
پسران - پنج شنبه - 11:50 الی 16:50 22
دختران - جمعه - 8:30 الی 13:30 18
ویژه نوع دوره نام دوره تاریخ شروع تعداد هفته شهریه(ریال)
پنجم ابتدایی کلاس مجازی پایه پنجم - آنلاین پاییز 1402 - آمادگی آزمون تیزهوشان 1402/08/01 24 49000000
روز و ساعت تشکیل ظرفیت باقی مانده
مختلط - شنبه - 18 الی 19 ریاضی - دوشنبه 18 الی 19 هوش 100
ویژه نوع دوره نام دوره تاریخ شروع تعداد هفته شهریه(ریال)
ششم ابتدایی کلاس مجازی پایه ششم - آنلاین پاییز 1402 - آمادگی آزمون تیزهوشان 1402/08/11 24 49000000
روز و ساعت تشکیل ظرفیت باقی مانده
مختلط - پنج شنبه -ادبیات 10:20 تا 11:20 - ریاضی 12:20 تا 13:20 - هوش تصویری 13:30 الی 14:30 97
ویژه نوع دوره نام دوره تاریخ شروع تعداد هفته شهریه(ریال)
ششم ابتدایی کلاس حضوری-میرداماد پایه ششم - کلاس پاییز 1402 - آمادگی آزمون تیزهوشان 1402/08/04 24 240000000
روز و ساعت تشکیل ظرفیت باقی مانده
پسران - پنج شنبه - 14 الی 17:50 21
دختران - جمعه - 10 الی 13:50 19
ویژه نوع دوره نام دوره تاریخ شروع تعداد هفته شهریه(ریال)
ششم ابتدایی کلاس حضوری-میرداماد پایه ششم - کلاس پاییز 1402 - المپیاد ریاضی ساسمو 1402/08/04 20 59000000
روز و ساعت تشکیل ظرفیت باقی مانده
پسران - پنج شنبه - 12:45 الی 14 30
دختران - جمعه - 8:30 الی 9:45 30
ویژه نوع دوره نام دوره تاریخ شروع تعداد هفته شهریه(ریال)
ششم ابتدایی کلاس مجازی پایه ششم - آنلاین(محدود) پاییز 1402 - آمادگی آزمون تیزهوشان 1402/07/20 24 179000000
روز و ساعت تشکیل ظرفیت باقی مانده
مختلط - شنبه-18 الی19/یکشنبه-19:15 الی20:15/دوشنبه-18 الی19/سه شنبه19:15 الی20:15 30
ویژه نوع دوره نام دوره تاریخ شروع تعداد هفته شهریه(ریال)
هفتم متوسطه کلاس حضوری-میرداماد پایه هفتم - کلاس پاییز 1402 - عربی/فارسی 1402/08/04 20 59000000
روز و ساعت تشکیل ظرفیت باقی مانده
پسران - پنج شنبه - 15 الی 15:50 30
دختران - جمعه - 10:30 الی 11:20 30
ویژه نوع دوره نام دوره تاریخ شروع تعداد هفته شهریه(ریال)
هفتم متوسطه کلاس حضوری-میرداماد پایه هفتم - کلاس پاییز 1402 - ریاضی مقدماتی 1402/08/04 20 59000000
روز و ساعت تشکیل ظرفیت باقی مانده
پسران - پنج شنبه - 13 الی 13:50 30
دختران - جمعه - 8:30 الی 9:20 30
ویژه نوع دوره نام دوره تاریخ شروع تعداد هفته شهریه(ریال)
هفتم متوسطه کلاس حضوری-میرداماد پایه هفتم - کلاس پاییز 1402 - ریاضی پیشرفته 1402/08/04 20 59000000
روز و ساعت تشکیل ظرفیت باقی مانده
پسران - پنج شنبه - 14 الی 14:50 30
دختران - جمعه - 9:30 الی 10:20 30
ویژه نوع دوره نام دوره تاریخ شروع تعداد هفته شهریه(ریال)
هفتم متوسطه کلاس حضوری-میرداماد پایه هفتم - کلاس پاییز 1402 - المپیاد وندا 1402/08/04 20 59000000
روز و ساعت تشکیل ظرفیت باقی مانده
پسران - پنج شنبه - 16 الی 16:50 30
دختران - جمعه - 11:30 الی 12:20 30
ویژه نوع دوره نام دوره تاریخ شروع تعداد هفته شهریه(ریال)
هشتم متوسطه کلاس حضوری-میرداماد پایه هشتم - کلاس پاییز 1402 - هوش امپراتور 1402/08/04 20 59000000
روز و ساعت تشکیل ظرفیت باقی مانده
پسران - پنج شنبه - 15 الی 15:50 28
دختران - جمعه 10:30 الی 11:20 30
ویژه نوع دوره نام دوره تاریخ شروع تعداد هفته شهریه(ریال)
هشتم متوسطه کلاس حضوری-میرداماد پایه هشتم - کلاس پاییز 1402 - ریاضی پیشرفته 1402/08/04 20 59000000
روز و ساعت تشکیل ظرفیت باقی مانده
پسران - پنج شنبه - 13 الی 13:50 28
دختران - جمعه - 8:30 الی 9:20 30
ویژه نوع دوره نام دوره تاریخ شروع تعداد هفته شهریه(ریال)
هشتم متوسطه کلاس حضوری-میرداماد پایه هشتم - کلاس پاییز 1402 - ریاضی مقدماتی 1402/08/04 20 59000000
روز و ساعت تشکیل ظرفیت باقی مانده
پسران - پنج شنبه - 14 الی 14:50 30
دختران - جمعه - 9:30 الی 10:20 30
ویژه نوع دوره نام دوره تاریخ شروع تعداد هفته شهریه(ریال)
هشتم متوسطه کلاس حضوری-میرداماد پایه هشتم - کلاس پاییز 1402 - عربی/فارسی 1402/08/04 20 59000000
روز و ساعت تشکیل ظرفیت باقی مانده
پسران - پنج شنبه - 16 الی 16:50 30
دختران - چمعه 11:30 الی 12:20 30
ویژه نوع دوره نام دوره تاریخ شروع تعداد هفته شهریه(ریال)
هشتم متوسطه کلاس مجازی پایه هشتم - آنلاین(محدود) پاییز 1402 - آمادگی آزمون تیزهوشان 1402/08/01 24 140000000
روز و ساعت تشکیل ظرفیت باقی مانده
مختلط - دوشنبه - 18 الی 20 هوش - پنج شنبه 18 الی 19 ریاضی 20
ویژه نوع دوره نام دوره تاریخ شروع تعداد هفته شهریه(ریال)
هشتم متوسطه کلاس مجازی پایه هشتم - آنلاین پاییز 1402 - آمادگی آزمون تیزهوشان 1402/08/01 24 49000000
روز و ساعت تشکیل ظرفیت باقی مانده
مختلط - دوشنبه - 18 الی 19 هوش - پنج شنبه 18 الی 19 ریاضی 100
ویژه نوع دوره نام دوره تاریخ شروع تعداد هفته شهریه(ریال)
نهم متوسطه کلاس مجازی پایه نهم - آنلاین پاییز 1402 - آمادگی آزمون تیزهوشان 1402/08/01 24 49000000
روز و ساعت تشکیل ظرفیت باقی مانده
مختلط - دوشنبه - 18 الی 19 هوش - پنج شنبه 19 الی 20 ریاضی 100
ویژه نوع دوره نام دوره تاریخ شروع تعداد هفته شهریه(ریال)
نهم متوسطه کلاس مجازی پایه نهم - آنلاین(محدود) پاییز 1402 - آمادگی آزمون تیزهوشان 1402/08/01 24 140000000
روز و ساعت تشکیل ظرفیت باقی مانده
مختلط - دوشنبه - 18 الی 20 هوش - پنج شنبه 19 الی 20 ریاضی 20
ویژه نوع دوره نام دوره تاریخ شروع تعداد هفته شهریه(ریال)
نهم متوسطه کلاس حضوری-میرداماد پایه نهم - کلاس پاییز 1402 - آمادگی آزمون تیزهوشان 1402/08/04 24 270000000
روز و ساعت تشکیل ظرفیت باقی مانده
پسران - پنج شنبه - 13 الی 17:50 24
دختران - جمعه - 9 الی 14 22